I've Got It: Xiphias Eureka

10

Owned
4.9%
Patch
4.5
How to obtain
Obtain Xiphias Eureka.