I've Got It: Xiphias Eureka

10

Owned
3.8%
Patch
4.5
How to obtain
Obtain Xiphias Eureka.